Thua trong Liên Quân tiếng Anh là “Defeat”.

1. Bản dịch tiếng Anh cho từ “thua” trong Liên Quân là gì?

1. Bản dịch tiếng Anh cho từ "thua" trong Liên Quân là gì?

The English translation for the word “thua” in Liên Quân is “defeat”. When a player loses a game or round in Liên Quân, they are considered defeated.

Example:

“Our team fought hard, but we were defeated in the last round.”

2. Làm sao để nói “thất bại” trong Liên Quân Mobile bằng tiếng Anh?

2. Làm sao để nói "thất bại" trong Liên Quân Mobile bằng tiếng Anh?

To say “thất bại” (failure) in Liên Quân Mobile, you can use the term “fail”. This term is commonly used to describe a situation where the player did not achieve their objective or perform well in the game.

Example:

3. Có thể cung cấp từ tương đương tiếng Anh của từ “thất bại” trong Liên Quân không?

3. Có thể cung cấp từ tương đương tiếng Anh của từ "thất bại" trong Liên Quân không?

The equivalent English term for “thất bại” (failure) in Liên Quân can be translated as “loss”. It refers to the act of losing a game or not achieving the desired outcome.

List:

  • Loss
  • Failure
  • Defeat
  • Misfortune
  • Downturn

4. Thuật ngữ nào được sử dụng để chỉ “thua cuộc” hoặc “thua trò chơi” trong Liên Quân Mobile bằng tiếng Anh?

The term used to indicate “losing a game” or “losing a match” in Liên Quân Mobile is “defeat”. It signifies the result of not being able to win the game or round against the opposing team.

List:

  • Defeat
  • Lose
  • Be beaten
  • Suffer a loss
  • Go down

Trong Liên Quân, thuật ngữ “thua” được dùng để chỉ sự thất bại trong trận đấu. Thông qua việc sử dụng thuật ngữ này, người chơi có thể biết được kết quả của mình sau mỗi trận đấu và từ đó cải thiện kỹ năng và chiến thuật của mình để không bị thua trong các trận tiếp theo.

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *