1. Tính độ dài hai đường chéo của hình thoi có góc ABC = 120 độ

1. Tính độ dài hai đường chéo của hình thoi có góc ABC = 120 độ
Để tính được độ dài hai đường chéo của hình thoi khi biết góc ABC = 120 độ, ta có thể áp dụng các công thức sau:
– Đường chéo lớn (d1) của hình thoi có thể tính bằng công thức: d1 = a * √3.
– Đường chéo nhỏ (d2) của hình thoi có thể tính bằng công thức: d2 = a / √3.

Trong đó, a là chiều dài cạnh của hình thoi.

Với góc ABC = 120 độ, ta suy ra tam giác ABC là tam giác cân tại A và B. Do đó, cạnh AB và BC bằng nhau và được ký hiệu là a. Ta có tam giác ABC là tam giác đều với cạnh a.

Áp dụng vào công thức trên, ta tính được hai đường chéo của hình thoi khi biết góc ABC = 120 độ.

Vậy, hai đường chéo của hình thoi khi biết góc ABC = 120 độ là d1 = a * √3 và d2 = a / √3.

2. Tính độ dài đường chéo của hình thoi biết cạnh và góc vuông là 120 độ

Để tính độ dài đường chéo của hình thoi biết cạnh và góc vuông là 120 độ, ta áp dụng các công thức sau:

1. Nếu cạnh của hình thoi là a, ta có công thức tính độ dài đường chéo:
Đường chéo = a * √2

2. Nếu góc vuông của hình thoi là 120 độ, ta có công thức tính độ dài đường chéo:
Đường chéo = a/√3

Ví dụ:
Cho một hình thoi có cạnh bằng 8 cm và góc vuông là 120 độ.
Ta sử dụng công thức số 2 để tính:
Đường chéo = 8/√3 ≈ 4.62 cm.

3. Tính độ dài hai đường chéo của hình thoi có cạnh bằng 10 cm và góc ABC = 120 độ

3. Tính độ dài hai đường chéo của hình thoi có cạnh bằng 10 cm và góc ABC = 120 độ
Để tính độ dài hai đường chéo của hình thoi có cạnh bằng 10 cm và góc ABC = 120 độ, ta áp dụng các công thức sau:

1. Nếu cạnh của hình thoi là a, ta có công thức tính diện tích:
Diện tích = (a^2 * √3)/4

2. Nếu góc ABC là 120 độ, ta có công thức tính độ dài đường chéo:
Đường chéo = a/√3

Ví dụ:
Cho một hình thoi có cạnh bằng 10 cm và góc ABC = 120 độ.
Ta sử dụng công thức số 2 để tính:
Đường chéo = 10/√3 ≈ 5.77 cm.

4. Tính độ dài hai đường chéo của hình thoi có cạnh a và góc ABC = 120 độ

Để tính độ dài hai đường chéo của hình thoi có cạnh a và góc ABC = 120 độ, ta áp dụng các công thức sau:

1. Nếu cạnh của hình thoi là a, ta có công thức tính diện tích:
Diện tích = (a^2 * √3)/4

2. Nếu góc ABC là 120 độ, ta có công thức tính độ dài đường chéo:
Đường chéo = a/√3

Ví dụ:
Cho một hình thoi có cạnh a và góc ABC = 120 độ.
Ta sử dụng công thức số 2 để tính:
Đường chéo = a/√3.

5. Tìm các giá trị của các cạnh và các đường chéo trong hình thoi với một đường chéo có góc ABC = 120 độ

Để tìm các giá trị của các cạnh và các đường chéo trong hình thoi với một đường chéo có góc ABC = 120 độ, ta áp dụng các công thức sau:

1. Nếu góc ABC là 120 độ, ta có công thức tính độ dài cạnh:
Cạnh = Đường chéo * √3

2. Nếu góc ABC là 120 độ, ta có công thức tính diện tích:
Diện tích = (Cạnh^2)/4

3. Nếu góc ABC là 120 độ, ta có công thức tính độ dài hai đường chéo:
Đường chéo = Cạnh/√3

Ví dụ:
Cho một hình thoi có một đường chéo có góc ABC = 120 độ.
Ta sử dụng công thức số 1 để tính cạnh:
Cạnh = Đường chéo * √3.

Sau khi đã tìm được giá trị của cạnh, ta tiếp tục sử dụng công thức số 3 để tính các đường chéo:
Đường chéo = Cạnh/√3.

Tính đường chéo hình thoi góc 120 là một quá trình đơn giản và nhanh chóng. Để tính toán, ta có thể sử dụng công thức đường chéo bằng cách nhân chiều dài cạnh của hình thoi với căn bậc hai của 2. Kết quả thu được sẽ là độ dài của đường chéo trong hình thoi góc 120.

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *